ALGEMENE VOORWAARDEN – DIRK VAN HOLDERBEKE BVBA

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

 

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle leveringen van goederen en werkzaamheden uitgevoerd door Dirk Van Holderbeke bvba, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem-Sleidinge, Weegse 26 (KBO nr. 0881.636.265), en dit met afwijzing van alle andersluidende voorwaarden van de klant.

 

1.2. Elke bestelling of opdracht houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de klant die verklaart daarvan kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal.

1.3 Dirk Van Holderbeke BVBA is niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De klant bevestigt in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

ARTIKEL 2: LEVERING EN UITVOERING

 

2.1. De aan de klant meegedeelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn, mede doch niet uitsluitend omwille van het belang van geschikte weersomstandigheden teneinde de werken te kunnen uitvoeren, louter indicatief en derhalve niet bindend. De loutere overschrijding van de verwachte leverings- en/of uitvoeringstermijnen geeft derhalve geen aanleiding tot toekenning van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

 

2.2. Voor materialen die besteld worden bij leveranciers kunnen de algemene voorwaarden en leveringstermijnen van de leveranciers gelden.

 

2.3. Dirk Van Holderbeke bvba behoudt zich het recht voor om bepaalde werken toe te vertrouwen aan derden. Dirk van Holderbeke bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

 

ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING

 

3.1. De klant verbindt zich tot betaling van de door Dirk Van Holderbeke bvba geleverde goederen en/of werkzaamheden zoals deze worden omschreven in de factuur. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord wordt geen derdebetalersregeling aanvaard onder welke vorm ook.

 

3.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van Dirk Van Holderbeke bvba betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, zoals op de factuur aangegeven, op diens maatschappelijke zetel in de valuta opgegeven op de factuur.

 

3.3. Klachten omtrent facturen dienen door de klant onverwijld en uiterlijk binnen de 10 dagen schriftelijk aan Dirk Van Holderbeke bvba te worden gemeld op straffe van verval.

 

3.4. Het uitblijven van betaling van een vervallen factuur brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen met zich mee, welke ook de voorafgaandelijk toegestane modaliteiten van betaling waren.

 

3.5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag.

 

3.6. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd, zonder dat deze minder dan 50 euro bedraagt.

 

3.7. Dirk Van Holderbeke bvba behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling de overeenkomst te ontbinden wegens niet-betaling, in welk geval de klant de vergoeding voorzien in artikel 6.2. verschuldigd is.

 

ARTIKEL 4: NAZICHT EN CONFORMITEIT

 

4.1. Alle verbintenissen van Dirk Van Holderbeke bvba betreffen middelenverbintenissen en worden volgens de regels van de kunst uitgevoerd.

 

4.2. Voor de uitgevoerde werken is Dirk Van Holderbeke bvba, met inbegrip van haar aangestelden of werknemers, slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en slechts voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten is Dirk Van Holderbeke bvba niet aansprakelijk.

 

4.3. De verbintenissen van Dirk Van Holderbeke bvba worden geacht uitgevoerd te zijn conform de overeenkomst van zodra de klant of zijn afgevaardigde/gevolmachtigde, de werken aanvaardt. De werken worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen 14 dagen na de uitvoering van de werken.

4.4. De aansprakelijkheid van Dirk Van Holderbeke bvba voor eventuele verborgen gebreken is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 6 maanden na de levering van de goederen of uitvoering van de werken. Elke klacht met betrekking tot eventuele verborgen gebreken aan de geleverde materialen/werken dient aan Dirk Van Holderbeke bvba te worden gemeld bij aangetekende brief binnen 14 dagen nadat het gebrek door de klant werd ontdekt, op straffe van verval voor de klant om enige remedie te kunnen eisen.

 

4.5. De beweerdelijk gebrekkige materialen/werken dienen tegensprekelijk onderzocht te worden door een door Dirk Van Holderbeke bvba aangestelde afgevaardigde.

 

4.6. Ingeval de materialen/werken gebreken vertonen, is Dirk Van Holderbeke bvba enkel gehouden tot herstelling of vervanging, met uitsluiting van alle schadevergoedingen.

 

4.7. Ingeval Dirk Van Holderbeke bvba aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen en uitgevoerde werken en tot het bedrag waarvoor Dirk Van Holderbeke bvba is verzekerd en gedekt en dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Dirk Van Holderbeke bvba is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, commerciële schade, productieverlies of schade aan derden.

 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

5.1. Alle goederen en verwerkte grondstoffen en materialen blijven eigendom van Dirk Van Holderbeke bvba tot op het ogenblik van volledige betaling door de klant.

 

5.2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, draagt de klant vanaf het moment van levering het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging van de goederen, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt.

 

ARTIKEL 6: ONTBINDING

 

6.1. Dirk Van Holderbeke bvba heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.

 

6.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Dirk Van Holderbeke bvba gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd haar recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

7.1. Geschillen in het kader van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

7.2. Iedere betwisting betreffende het bestaan of de uitvoering en de interpretatie van de overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

 

ARTIKEL 8: HOEDANIGHEID VAN DE KLANT

 

8.1. In het geval de klant een consument is in de zin van artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, gelden voorliggende algemene voorwaarden met uitzondering van de artikelen 2.1., 2.3., 3.6., 4.1., 4.4., 4.6., 6.2. en 7.2.

 

8.2. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten van de consument overeenkomstig artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek.